Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

Informacja z przebiegu XXX Sesji Rady Gminy Rychtal odbytej 27 października 2017 roku

W dniu 27 października 2017 roku odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Rychtal. W obradach uczestniczyło 14 radnych oraz zaproszeni goście. W pierwszej kolejności radni przyjęli protokół z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Rychtal. Następnie wszyscy zgromadzeni wysłuchali sprawozdania wójta z działalności w okresie między sesjami.

 

W dalszej części obrad radni podjęli przewidziane w porządku obrad uchwały:

1.Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychtal, gmina Rychtal.

2.Zmieniono uchwałę budżetową w myśl, której zwiększono o kwotę 87.676 zł dochody do budżetu na 2017 rok do kwoty 16.427.677,62 zł i o tę samą kwotę zwiększono na ten rok wydatki do kwoty 18.122.637,62 zł.

3.Określili wysokość stawek podatku od nieruchomości, które przedstawiają się następująco:
- od gruntów :

  a) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   0,89 zł.                                                                                               

b) Od 1 ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych    4,63 zł.

c) od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie
 odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,48 zł.

d) od 1 m2 powierzchni  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3.04 zł  

- od budynków lub ich części :

  a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części  0,77 zł.

  b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  21,50 zł.                  

c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł.

  d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł.                                  

  e) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,40 zł.

- od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 . 

3.  Zmieniono wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych.

4. Przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia
     w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w następującej wysokości:  
- opłata stała w wysokości 18,00 zł netto + podatek VAT rocznie od posiadanego wodomierza pozostała bez zmian.

- cena wody netto 2,60 zł + VAT,

- cena ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 4,50 zł + VAT,
- zrzut ścieków do punktu zlewowego pochodzące z poza gminy pozostały bez zmian.

5. Przyjęto Roczny Program Współpracy Gminy Rychtal z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.

Po przyjęciu uchwał  radni wysłuchali sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, oraz informacji Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

Ostatnim punktem sesji były wolne głosy i wnioski, które przedstawiają się następująco:

Radny Leszek Musiała zgłosił wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kępnie o zamontowanie sierżantów ( znaków ostrzegawczych ) na drodze krajowej nr 39  w Rychtalu przy ul. Kępińskiej i Ogrodowej. 

Radny Jerzy Maryniak zgłosił wniosek do Wójta Gminy w imieniu mieszkańców ul.Irysowej i Brzozowej w Rychtalu o rozważenie możliwość zakupu dwóch zestawów tłucznia na te drogi.

 

Sporządziła: H.M.